Świerzb

W związku z kierowanymi do organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w naszym województwie zgłoszeniami o wystąpieniu świerzbu, w załączeniu przekazujemy materiały mogące pomóc w ustaleniu wzorców postępowania w odniesieniu do procedur związanych z zapobieganiem, wykrywaniem, a przede wszystkim zwalczaniem świerzbu.

Wykreślenie świerzbu z wykazu zakażeń i chorób zakaźnych podlegających zgłaszaniu w druku Mz-56, zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r.  o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi , spowodowało, iż w przypadku podejrzenia lub rozpoznania świerzbu Państwowa Inspekcja Sanitarna nie jest zobligowana do stosowania procedur, o których mowa w rozdziale 6 ww. ustawy -  Postępowanie w przypadku podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej oraz w przypadku stwierdzenia zgonu z powodu choroby zakaźnej. Z uwagi na fakt, iż zarażenia świerzbowcem nie podlegają rejestracji, nie można dokładnie podać jak zmienia się jego zachorowalność i zapadalność. Brak obowiązku rejestrowania powoduje, iż wszelkie działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej sprowadzają się jedynie do działań profilaktycznych z zakresu oświaty zdrowotnej oraz doradztwa.

Poważnym problemem dotyczącym świerzbu jest również jego występowanie wśród etnicznych grup społecznych. Sytuacja ta wymaga interdyscyplinarnego ujęcia problemu, łączącego w ramach edukacji sanitarnohigienicznej podejście socjologiczne i pedagogiczne. Z uwagi na powyższe zachęcamy, by wszystkie działania dotyczące zwalczania świerzbu i mieszczące się w realizacji zadań ochrony zdrowia publicznego oprzeć na współdziałaniach Państwowej Inspekcji Sanitarnej z samorządami: wojewódzkim, powiatowymi i gminnymi.

 

Zobacz

Polecamy

Kontakt


2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieliczce