Dlaczego należy pić wodę?

Ciało człowieka, w zależności od wieku, składa się w 45% (wiek podeszły), do ok. 65% (ludzie dorośli), a nawet 78% (dzieci do 2 roku życia) z wody. Woda jest składnikiem wszystkich tkanek i płynów ustrojowych, koniecznym do pełnienia ich funkcji fizjologicznych, a więc życiowych.

Woda nie tylko uwadnia organizm człowieka, a więc wszystkie jego narządy, ale jest też niezbędna dla procesu oddychania, przyjmowania pokarmów i przyswajania ich składników odżywczych oraz wydalania składników nieprzyswojonych (w tym toksycznych) z kałem i moczem.

Woda dostarczana jest organizmowi głównie w formie płynnej (woda, napoje) – przeciętnie w ilości 1,2-1,5 l dziennie, ale również z pokarmami stałymi (głównie owoce, warzywa) dostarczającymi ok. 0,5-1,0 l dziennie (razem 1,7 l- 2,6 l). Organizm jednak stale traci wodę – w trakcie oddychania i pocenia (1,0-1,2 l na dobę), jednak w największej ilości z moczem i kałem (1,0-1,2 l) – razem to aż 2,0- 2,4 l na dobę. Bilans ten stwierdzany jest u osób zdrowych, nie żyjących w warunkach ekstremalnych pod względem temperatury otoczenia i wysiłku fizycznego.

W czasie intensywnego wysiłku fizycznego – przy pracy, zwłaszcza w podwyższonej temperaturze powietrza czy też podczas uprawiania sportu, tracimy znacznie więcej wody zarówno drogą oddechową jak też przez pocenie. Jednocześnie z potem wydalane są z organizmu elektrolity, w tym chlorki i sód co dodatkowo zaburza funkcje życiowe. Odwodnienie powodując zmniejszenie objętości krwi krążącej wpływa niekorzystnie na czynność serca i układu oddechowego. Obniża się też ilość moczu wydalanego i kału co może skutkować zaparciami czy zatruciami.

Objawem odczuwalnym znacznego odwodnienia (> 10%) jest rozdrażnienie, bezsenność, utrata apetytu, osłabienie fizyczne a czasem zaczerwienienie skóry. Ponieważ organizm nie może „magazynować zapasu” wody, konieczne jest jej systematyczne uzupełnianie w ciągu całego dnia (w małych porcjach jednorazowych) w ilości: dorośli 2-4 % masy ciała, dzieci 10-15 % masy ciała. W czasie intensywnego wysiłku, a przy tym upałów, zapotrzebowanie na wodę może wzrastać nawet do 4-5 litrów na dobę.

Odczuwalne pragnienie chwilowo zaspokojone nie świadczy o wystarczającym uzupełnieniu wody. Następuje ono dopiero pod koniec następnego dnia przez picie systematyczne, wskazanymi porcjami co najmniej 2 litrów wody lub płynów z jej udziałem.

Czy można pić wodę z kranu?

Brakuje nam zaufania do wody z wodociągu. Dlatego zamiast po prostu podstawić szklankę pod odkręcony kran, wydajemy mnóstwo pieniędzy na wody butelkowane. Tymczasem bez obaw możemy pić wodę prosto z kranu, jej jakość jest zgodna z normami unijnymi, bardziej wymagającymi niż te, które zostały opracowane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Przebadana i uzdatniona woda jest bezpieczna i zdrowa: zawiera magnez, wapń, potas, sód czyli minerały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka. Minerały te nie bez powodu nazywane są ,,pierwiastkami życia” i właśnie z wody przyswajane są najłatwiej i najlepiej.

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi jest systematycznie kontrolowana przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne i inne podmioty prowadzące zbiorowe zaopatrzenie w wodę (zgodnie z częstotliwością określoną w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.). Ponadto, organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonują badania jakości wody zgodnie z ustalonym planem działania na dany rok,. Na bieżąco analizujemy wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia, wykonane zarówno w ramach nadzoru sprawowanego przez Inspekcję Sanitarną jak również otrzymane od podmiotów prowadzących zbiorowe zaopatrzenie.
Każdorazowo w przypadku kwestionowanej jakości wody wszczynane są postępowania celem jak najszybszego podjęcia działań naprawczych przez podmiot zbiorowego zaopatrzenia i doprowadzenia jakości wody do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia. W proces przywracania jakości wody i nadzoru nad działaniami naprawczymi włączone są nie tylko podmioty zbiorowego zaopatrzenia i organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej ale również gminy, tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Chętnie kupowane w Polsce butelkowane wody źródlane zawierają znikome ilości minerałów. Woda wodociągowa czasem ma ich znacznie więcej, ale nie udaje mineralnej. W zależności od źródła jest nisko- lub średnio- zmineralizowana (optymalna dla każdego człowieka). I z całą pewnością czysta. Można na niej przygotowywać nawet mieszanki dla niemowląt. Surowej nie podawajmy jednak małym dzieciom. Ale to zalecenie dotyczy także wód butelkowanych, z wyjątkiem tych, które mają atest Instytutu Matki i Dziecka.

Picie wody z kranu to tanie, ekologiczne i szybkie rozwiązanie.

Bajka o krakowskiej wodzie z kranu:

Jak samemu zadbać o jakość wody z kranu?

  • Jeśli masz własne źródło wody (odwiert, studnia), daj ją do zbadania. Sprawdź jej skład chemiczny, ponieważ istnieje ryzyko, że jest zanieczyszczona, np. przez gnojowicę czy pestycydy spływające z pól do warstwy wodonośnej.
  • Ponieważ długa droga w wodociągach pogarsza jakość wody (a nie ma co liczyć na to, że administratorzy osiedli mieszkaniowych systematycznie płuczą wewnętrzne instalacji wodociągowe), jeśli wstajesz skoro świt, wcześniej niż reszta mieszkańców, spuść 2–3 l wody, zanim podstawisz czajnik pod kran.
  • Po powrocie z urlopu lub weekendu na chwilę odkręć wszystkie krany i pozwól wodzie swobodnie płynąć.

Jakie wody należy wybierać?

Określenie „woda” wymaga uściślenia informacją o przeznaczeniu danej wody. Każda woda przeznaczona do spożycia w stanie „surowym” , czyli bez gotowania, powinna spełniać określone w stosownych przepisach, wymagania – w tym chemiczne i mikrobiologiczne dotyczące bezpieczeństwa pod względem zdrowotnym w miejscu jej wykorzystania tj. na wypływie z kranu lub w butelce i innych opakowaniach.

W wodzie udostępnianej systemem wodociągów, ze względu na jej przeznaczenie również do celów higienicznych, gospodarczych czy produkcyjnych, musi być limitowana zawartość niektórych składników i ogólna zawartość składników rozpuszczonych, również tych, które dla celów spożywczych są pożądane.

Naturalne wody mineralne, wody źródlane i wody stołowe pochodzące z zasobów podziemnych, pierwotnie czyste, nie wymagające dezynfekcji środkami chemicznymi, a przy tym zróżnicowane pod względem składu chemicznego, są przeznaczone wyłącznie do spożycia, głównie do picia bez podgrzewania, w celu zachowania naturalnych właściwości. Wody zawierające od ok. 200 mg/l do ok. 600 mg/l rozpuszczonych składników mineralnych w zrównoważonych stężeniach są odpowiednie do picia w celu racjonalnego uwodnienia organizmu i jego prawidłowego funkcjonowania. Naturalne wody mineralne średniozmineralizowane (od 500 do 1500 mg/l) oraz wysokozmineralizowane (> 1500 do ok. 4000mg/l) należy dobierać według stężenia składników wyróżniających daną wodę, nadających jej właściwości odżywcze lub dietetyczne.

W wodach podziemnych naturalnego pochodzenia stwierdzono kilkadziesiąt pierwiastków chemicznych i ich połączeń (związków) w bardzo zróżnicowanych stężeniach, podobnie jak w organizmie człowieka. Są wśród nich mikroelementy (w stężeniach <0,1 mg/l), w tym niektóre pełniące funkcje katalityczne w procesach ustrojowych, oraz makroskładniki niezbędne dla podstawowych funkcji życiowych, których zawartość w niektórych wodach wynosi kilkaset mg/l  i może być równa dobowemu zapotrzebowaniu w codziennej diecie.

Źródłem tych składników mogą być niektóre naturalne wody mineralne wyróżniające się zawartością: wapnia >150 mg/l, magnezu >50 mg/l, sodu >200 mg/l, chlorków >200 mg/l, a także jodków 0,1-0,25 mg/l czy fluorków 1-2 mg/l .

Wody z dominującym udziałem chlorków i sodu są odpowiednie do picia przy intensywnym wysiłku fizycznym, w czasie uprawiania sportu oraz wysokich temperaturach otoczenia.

Wody z niską zawartością sodu i chlorków (< 20 mg/l) są odpowiednie dla osób, którym zalecono ograniczanie tych składników w diecie oraz dla małych dzieci i niemowląt.

Czynnikiem wspomagającym przyswajanie przez organizm człowieka składników wprowadzanych z wodą, jest dwutlenek węgla, zawarty w niektórych wodach w źródle lub wprowadzany do wody w procesie rozlewania i oznakowanej jako nisko – (do 1500 mg/l) lub średnio – (do 4000 mg/l) nasyconej dwutlenkiem węgla.

Aby pożądane dla zdrowia składniki odżywcze, wprowadzane z wodą, działały znacząco na organizm, należy pić wodę systematycznie – ok 1 l wody dziennie.

Informacje o zawartości składników wyróżniających daną wodę, z podziałem na ich znaczącą zawartość, podane są na etykiecie opakowań jednostkowych w formie: „zawiera wapń” i/lub „zawiera magnez”, „z niską zawartością sodu” itd. Oznaczone w danej wodzie rzeczywiste stężenie tych składników w mg/l podane jest również na etykiecie w opisie jej podstawowego składu chemicznego.

Uznanie wody jako naturalnej wody mineralnej.

Zgodnie z art. 35 ww. ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć wniosek do Głównego Inspektora Sanitarnego o uznanie danej wody.
Wykaz naturalnych wód mineralnych ogłaszany jest przez Głównego Inspektora Sanitarnego w formie obwieszczenia.

Obwieszczenie wydawane jest raz do roku. Obecnie obowiązuje Obwieszczenie Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu wód uznanych jako naturalne wody mineralne (Dz. Urz. MZ poz. 46). Po uznaniu wody za naturalną wodę mineralną, wodę umieszcza się w ww. obwieszczeniu. Po przekazaniu obwieszczenia GIS do wiadomości Komisji Europejskiej wody są zamieszczane w unijnym wykazie naturalnych wód mineralnych. Wody takie mogą być przedmiotem obrotu na terenie całej Unii Europejskiej.
Etykieta musi być zgodna z wymaganiami określonymi w:

•    ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
•    rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności,
•    rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych.

Zobacz

Polecamy

Kontakt


2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieliczce