Higiena Komunalna

1. Prowadzenie nadzoru nad jakością wody oraz obiektami służącymi do zaopatrywania ludności w wodę, kąpieliskami i basenami kąpielowymi.

2. Uczestnictwo w szkoleniach dot. monitoringu jakości wody, przygotowujących do realizacji projektu Transition Facility 2006.

3. Systematyczne wdrażanie systemu informatycznego wspomagającego Monitoring Jakości Sanitarnej Wody.

4. Uczestniczenie w realizacji projektu Transition Facility 2004 – zarządzanie Monitoringiem Jakości Wody w głównym Inspektoracie Sanitarnym oraz Transition Facility 2005 i Transition Facility 2006.

5. Szkolenia osób pobierających próbki oraz opracowywanie programów certyfikacji próbkobiorców.

6. Prowadzenie działań w zakresie stanu higieniczno-sanitarnego instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji w pomieszczeniach obiektów użyteczności publicznej, mające na celu zapewnienie czystości powietrza w pomieszczeniach.

7. Prowadzenie nadzoru sanitarnego nad obiektami użyteczności publicznej.

Okresowe oceny jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieliczce na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1, ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59) § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.) art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 z późn. zm.), wydał 9 okresowych ocen jakości wody nadzorowanych wodociągów publicznych za II półrocze 2019 r.

Utrzymanie i eksploatacja sieci wodociągowych w miastach

Uprzejmie informujmy, iż w okresie od 16 maja do 11 września 2017 r. Najwyższa Izba Kontroli, zwana dalej „NIK", przeprowadziła kontrolę działań 12 przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych oraz 12 urzędów miast, na rzecz utrzymania i eksploatacji sieci wodociągowych w miastach (nr kontroli P/17/048). W ramach prowadzonej kontroli badaniem kwestionariuszowym objęto także Główny Inspektorat Sanitarny oraz 12 powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych. Celem kontroli była ocena podejmowanych przez kontrolowane jednostki działań dla zapewnienia dostaw wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi o odpowiedniej jakości, w dostatecznej ilości oraz pod wystarczającym ciśnieniem.

Wyniki kontroli NIK

Ogólne Wytyczne dla podmiotów wykonujących procesy dekontaminacji

Wytyczne te są jedynym opracowaniem regulującym wykonywanie procedur dekontaminacyjnych w Polsce i stanowią cenny zbiór zasad, które powinny być wdrażane we wszystkich placówkach udzielających świadczeń zdrowotnych oraz w zakładach usługowych, w których wykonywane zabiegi mogą prowadzić do przerwania ciągłości tkanek (np. zakłady kosmetyczne, fryzjerskie, studia tatuażu i odnowy biologicznej).

Zobacz

Polecamy

Kontakt


2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieliczce