Higiena Pracy

1.  Wykonywanie zadań określonych w:
•  Ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
•  Kodeksie pracy

oraz kontrola przestrzegania przepisów określonych m.in. w ustawach o:
•  substancjach chemicznych i ich mieszaninach
•  produktach biobójczych
•  przeciwdziałaniu narkomanii
•  zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest

2.  Higiena Pracy zajmuje się zagadnieniami związanymi z ochroną pracownika przed utratą zdrowia, która może nastąpić w wyniku oddziaływania czynników związanych ze środowiskiem pracy.

3.  Udziela porad i informacji w zakresie:
•  zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników chemicznych, fizycznych i biologicznych na zdrowie zatrudnionych, szczególnie w aspekcie przeciwdziałania powstawaniu chorób zawodowych;
•  przeprowadzania profilaktycznych badań lekarskich pracowników
•  identyfikacji czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
•  czynników biologicznych w miejscu pracy
•  prekursorów narkotyków kategorii 2 i 3.

4.  Prowadzi monitoring przemysłowych zagrożeń zdrowia i ich skutków, dotyczący substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy

Jak rozpoznać chorobę zawodową?

Za chorobę zawodową, zgodnie z art. 2351 Kodeksu pracy, uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych.

Jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy.

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo chemikaliów a twoja firma

Przedsiębiorstwa każdej wielkości są odpowiedzialne za chemikalia, które wprowadzają do obrotu w UE. Dostępnych jest wiele pomocnych materiałów i narzędzi. Swoje chemikalia zarejestrowały już w Europejskiej Agencji Chemikaliów tysiące przedsiębiorstw, w tym wiele MŚP.

Czytaj więcej...

Metanol

Główny Inspektor Sanitarny oraz Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ostrzegają przed spożywaniem alkoholu niewiadomego pochodzenia oraz nieprzeznaczonego do spożycia dla ludzi i zwraca się z prośbą o informowanie użytkowników alkoholu o konsekwencjach picia alkoholu pochodzącego z nieznanego źródła.

4-15 ml (½ kieliszka do wódki) alkoholu metylowego uszkadza nerw wzrokowy
30 ml (ok. 1 kieliszek wódki) alkoholu metylowego to dawka śmiertelna

Czytaj więcej...

Zobacz

Polecamy

Kontakt


2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieliczce