Informacja dotycząca przeprowadzania prac związanych z zabezpieczaniem i usuwaniem wyrobów zawierających azbest

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieliczce, przypomina, że zgodnie z § 6, ust 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.), wykonawca prac, przed przystąpieniem do prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest z obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, a także z terenu prac, obowiązany jest do zgłoszenia tego faktu właściwemu państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu.
Zgłoszenia dokonuje się listownie lub w postaci elektronicznej, nie później niż 7 dni, przed rozpoczęciem prac na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., na formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik.


Azbest jest jednym z najbardziej niebezpiecznych czynników rakotwórczych, a zdemontowane wyroby zaliczają się do odpadów niebezpiecznych. Największe zagrożenie stanowią włókna mikroskopijnej wielkości, które zawsze pozostają w płucach i mogą powodować charakterystyczny dla azbestu rodzaj nowotworu złośliwego. Włókna uwalniają się do powietrza atmosferycznego w wyniku różnych czynników, jednak dochodzi do tego głównie w trakcie prac demontażowych.

Usuwając wybory zawierające azbest należy zachować szczególne środki ostrożności:

 • ogrodzić i oznakować tablicami informacyjnymi strefę prac,
 • nie palić papierosów, nie spożywać posiłków i napojów w pobliżu terenu, gdzie są usuwane wyroby zawierające azbest,
 • używać środki ochrony indywidualnej chroniące układ oddechowy (półmaski jednorazowego użytku typu P3, ubrania, rękawice robocze, ochronniki na obuwie); zużyte środki ochronne powinny być składowane z odpadami azbestowymi.
 • zapobiegać powstawaniu pyłu azbestowego poprzez:
  • nawilżanie usuwanych płyt, np. wodą;
  • niestosowanie szybkoobrotowych narzędzi elektromechanicznych,
    np. szlifierki, wiertarki;
  • demontaż wyrobów w miarę możliwości w całości, unikając destrukcji mechanicznej,
 • po zakończeniu prac całe ciało obficie spłukać wodą,
 • odpady pochodzące z pokryć dachowych należy szczelnie zapakować w grubą folię (nie mniej niż 0,2 mm) o wytrzymałości uniemożliwiające jej rozdarcie,
 • sprzątnąć teren wykonywania robót z maksymalną starannością z wykorzystaniem metod tłumiących pył ( na mokro), niedopuszczalne jest ręczne zamiatanie na sucho.

Odpady należy przygotować do odbioru (z zachowaniem ostrożności i warunków bezpieczeństwa), w następujący sposób: duże fragmenty płyt ułożyć na paletach, owinąć folią (okreszować), drobne elementy i odłamki zebrać do  grubych worków, szczelnie zabezpieczyć i umieścić w pojemniku (np. typu big-bag, ).

WAŻNE

Demontaż  elementów,  które pozostały na dachu musi zostać przeprowadzony przez podmiot do tego uprawniony, poprzedzony zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.  (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest – (Dz.U. z 2004r., Nr 71, poz. 649 z późn. zm.).

Więcej informacji:
· Rada Programowa Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032
https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/rada-programowa-programu-oczyszczania-kraju-z-azbestu-na-lata-2009-2032
· Finansowanie usuwania azbestu
https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/finansowanie-usuwania-azbestu1
· Usuwanie azbestu
https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/usuwanie-azbestu
- Ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
http://www.bezazbestu.eu/

Zobacz

Polecamy

Kontakt


2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieliczce