Wartości dopuszczalnych stężeń (OEL) dla: akrylonitrylu, benzenu oraz niklu i jego związków

Uprzejmie informujemy, że do Sekretariatu Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN przez Punkt Kontaktowy państw członkowskich UE wpłynęły dokumentacje opracowane przez Komitet ds. Oceny Ryzyka (RAC) Europejskiej Agencji ds. Chemikaliów (ECHA) dotyczące naukowej oceny propozycji wartości dopuszczalnych stężeń (OEL) dla: akrylonitrylu, benzenu oraz niklu i jego związków, które podlegają procedurze publicznej konsultacji.
Uwagi Polska musi zgłosić bezpośrednio do ECHA poprzez formularze dostępne na stronie https://echa.europa.eu/echas-executive-director-requests-to-the-committees w następujących terminach: nikiel i jego związki oraz benzen - do 7 listopada 2017r., akrylonitryl - do 10 listopada 2017r.


Poniżej przedstawiam wartości dopuszczalnych stężeń dla ww. substancji obowiązujące w Polsce (rozporządzenie MPiPS z dnia 06.06.2014 r.) w relacji do nowych propozycji Komitetu RAC.

Substancja

Rozporządzenie MPiPS z dnia 06.06.2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 817 ze zm.)

Propozycje Komitetu ds. Oceny Ryzyka (RAC) Europejskiej Agencji ds. Chemikaliów (ECHA)

NDS mg/m3

NDSCh mg/m3

Uwagi/DSB

OEL-TWA mg/m3

STEL mg/m3

Uwagi

Akrylonitryl [107-13-1]

2

10

skóra
DSB: nie ustalono

0,1

nie ustalono

skin

Benzen [71-43-2]

1,6

nie ustalono

kwas S-fenylo- merkapturowy:
<2µ/g kreatyniny w moczu kwas trans, trans- mukonowy: <0,15 mg/g kreatyniny w moczu

0,3

0,6

skin
BLV:1  µg benzenu/l moczu
4 | µg  kwasu 5- fenylo- merkapturowy/g kreatyniny w moczu

Nikiel [7440-02-0]
i jego związki

0,25

nie ustalono

nie ustalono

0,02 - frakcja wdychalna

0,005 - frakcja respirabi-Ina

nie ustalono

nie ustalono

 
Objaśnienia:
DSB -dopuszczalne stężenie w materiale biologicznym.
Skóra - wchłanianie przez skórę jest tak samo istotne, jak przy narażeniu drogą oddechową.
Skin - adnotacja dotycząca skóry przypisana wartości dopuszczalnej narażenia zawodowego wskazuje na
możliwość znacznej absorpcji przez skórę.
OEL-TWA - zmierzone lub obliczone w odniesieniu do okresu referencyjnego wynoszącego osiem godzin, jako średnia ważona w funkcji czasu (TWA).
STEL - Limit krótkotrwałego narażenia (STEL). Wartość dopuszczalna, powyżej której narażenie nie
powinno mieć miejsca, a która dotyczy 15-minutowego okresu, jeżeli nie postanowiono inaczej.
BLV - dopuszczalne stężenie w materiale biologicznym; wartość referencyjna do oceny potencjalnych
zagrożeń dla zdrowia osób zawodowo narażonych na działanie substancji chemicznych.
Frakcja wdychalna - frakcja aerozolu wnikająca przez nos i usta, która po zdeponowaniu w drogach
oddechowych stwarza zagrożenie dla zdrowia.
Frakcja respirabilna - frakcja aerozolu wnikająca do dróg oddechowych, która stwarza zagrożenie dla zdrowia po zdeponowaniu w obszarze wymiany gazowej.

Będziemy zobowiązani za przesłanie uwag do ww. materiałów w terminie do 30 października 2017 r na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.., co daje szansę na opracowanie projektu stanowiska Polski odnośnie nowych wartości dopuszczalnych stężeń dla akrylonitrylu, benzenu oraz niklu i jego związków na stanowiskach pracy.
 
Załączniki:
1. Propozycja Europejskiej Agencji ds. Chemikaliów (ECHA) w sprawie dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego dla akrylonitrylu w środowisku pracy
2. Propozycja Europejskiej Agencji ds. Chemikaliów (ECHA) w sprawie dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego dla benzenu w środowisku pracy
3. Propozycja Europejskiej Agencji ds. Chemikaliów (ECHA) w sprawie dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego dla niklu i jego związków w środowisku pracy
 

Zobacz

Polecamy

Kontakt


2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieliczce