Higiena Pracy

1.  Wykonywanie zadań określonych w:
•  Ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
•  Kodeksie pracy

oraz kontrola przestrzegania przepisów określonych m.in. w ustawach o:
•  substancjach chemicznych i ich mieszaninach
•  produktach biobójczych
•  przeciwdziałaniu narkomanii
•  zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest

2.  Higiena Pracy zajmuje się zagadnieniami związanymi z ochroną pracownika przed utratą zdrowia, która może nastąpić w wyniku oddziaływania czynników związanych ze środowiskiem pracy.

3.  Udziela porad i informacji w zakresie:
•  zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników chemicznych, fizycznych i biologicznych na zdrowie zatrudnionych, szczególnie w aspekcie przeciwdziałania powstawaniu chorób zawodowych;
•  przeprowadzania profilaktycznych badań lekarskich pracowników
•  identyfikacji czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
•  czynników biologicznych w miejscu pracy
•  prekursorów narkotyków kategorii 2 i 3.

4.  Prowadzi monitoring przemysłowych zagrożeń zdrowia i ich skutków, dotyczący substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy

Produkty Biobójcze - likwidacja plagi komarów.

Przekazujemy  pismo Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 8 lipca 2019 r., znak: GIS-HŚ-HP-4334-43/DP/19/2, zawierające  opinię  Urzędu  Rejestracji  Produktów  Leczniczych,  Wyrobów  Medycznych i Produktów Biobójczych, na temat produktów biobójczych z kategorii produktowej 18 i 19, które zarejestrowane są na terenie Polski, a mogących mieć zastosowanie podczas działań związanych z likwidacją plagi komarów.

Czytaj więcej...

Informacja dotycząca przeprowadzania prac związanych z zabezpieczaniem i usuwaniem wyrobów zawierających azbest

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieliczce, przypomina, że zgodnie z § 6, ust 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.), wykonawca prac, przed przystąpieniem do prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest z obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, a także z terenu prac, obowiązany jest do zgłoszenia tego faktu właściwemu państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu.
Zgłoszenia dokonuje się listownie lub w postaci elektronicznej, nie później niż 7 dni, przed rozpoczęciem prac na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., na formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik.

Czytaj więcej...

Wartości dopuszczalnych stężeń (OEL) dla: akrylonitrylu, benzenu oraz niklu i jego związków

Uprzejmie informujemy, że do Sekretariatu Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN przez Punkt Kontaktowy państw członkowskich UE wpłynęły dokumentacje opracowane przez Komitet ds. Oceny Ryzyka (RAC) Europejskiej Agencji ds. Chemikaliów (ECHA) dotyczące naukowej oceny propozycji wartości dopuszczalnych stężeń (OEL) dla: akrylonitrylu, benzenu oraz niklu i jego związków, które podlegają procedurze publicznej konsultacji.
Uwagi Polska musi zgłosić bezpośrednio do ECHA poprzez formularze dostępne na stronie https://echa.europa.eu/echas-executive-director-requests-to-the-committees w następujących terminach: nikiel i jego związki oraz benzen - do 7 listopada 2017r., akrylonitryl - do 10 listopada 2017r.

Czytaj więcej...

Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy, czyli warunki BHP

Na warunki pracy składa się ogół czynników związanych z wykonywaniem pracy.
W zależności od rodzaju działalności gospodarczej lub świadczonych usług mamy do czynienia ze zróżnicowanym i o różnym nasileniu spektrum szkodliwości i uciążliwości występujących w środowisku pracy. Warunki pracy to zagadnienie bardzo ważne z punktu widzenia stanu zdrowia pracowników, dlatego też pracodawcy zobowiązani są do zapewnienia ich na poziomie zgodnym z obowiązującymi normami.

Czytaj więcej...

Wszczęcie postępowania w sprawie choroby zawodowej

Właściwy państwowy inspektor sanitarny, który otrzymał zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej wszczyna postępowanie, a w szczególności kieruje pracownika lub byłego pracownika, którego dotyczy podejrzenie, na badanie do uprawnionej jednostki orzeczniczej, celem wydania orzeczenia w sprawie choroby zawodowej.

Czytaj więcej...

Zobacz

Polecamy

Kontakt

Punkt Informacyjny:
tel. + 48 222 500 115
fax. +48 12 289 05 00

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2022  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieliczce